Klienten vant kampen mot NAV og fikk innvilget rettigheter for ung ufør

Vår klient søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag på søknaden. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket.

NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for å få beregnet arbeidsavklaringspenger etter reglene for unge uføre i folketrygdloven § 11-16. Bestemmelsen stiller som et vilkår at krav om rettigheter som ung ufør må fremsettes før fylte 36 år, dersom medlemmet har vært i mer enn 50 % arbeid etter fylte 26 år. Klager hadde vært i flere kortvarige arbeidsforhold hvor han hadde hatt opptil 100 % stilling. Han fremsatte kravet om rettigheter som ung ufør etter fylte 36 år. NAV vurderte det derfor slik at han ikke oppfylte kravet i § 11-16.

Med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble det fremsatt en klage på vedtaket og ny dokumentasjon ble vedlagt. Etter en ny vurdering av saken kom NAV frem til at arbeidsforholdene klager hadde hatt ikke ga uttrykk for hans reelle arbeidsevne. Dermed kunne søknaden fremsettes etter fylte 36 år, og klager fikk innvilget sitt krav om rettigheter som ung ufør. Ettersom klagen ble tatt til følge måtte NAV selv dekke advokatutgiftene.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV-sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet på vår hjemmeside eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co