Day: August 21, 2018

Klient fikk innvilget sykepenger etter medhold i NAV Klageinstans

Vår klient søkte om sykepenger etter oppfordring fra hennes fastlege, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. NAV hadde ikke lagt vekt på spesialisterklæringene, selv om det fremgikk av erklæringene at klager var syk og at hennes helsemessige situasjon gjorde det […]

Med hjelp fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen fikk klienten innvilget arbeidsavklaringspenger

Bakgrunnen for at vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger var fordi hun hadde fibromyalgi og angstlidelser. Hun fikk imidlertid avslag fra NAV og tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. NAV hadde lagt til grunn at vår klients nedsatte arbeidsevne skyldes sammensatte sosiale, økonomiske og helserelaterte årsaker, og ikke medisinske grunner. I klagen la Advokatfirmaet Molteberg […]

Klienten vant kampen mot NAV og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag fra NAV. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. NAV vurderte at det var andre faktorer enn helse som påvirket arbeidsevnen. De hevdet at det ikke var hennes helsesituasjon som var årsaken til hennes nedsatte arbeidsevne, men hennes […]

NAV Klageinstans ga medhold i at klienten fikk forlenget overgangsstønad

Ettersom vår klient var forhindret fra å arbeide på grunn av omsorg for et særlig tilsynskrevende barn, søkte hun om overgangsstønad. NAV avslo søknaden, fordi de mente hun kunne arbeide i tillegg til å passe et tilsynskrevende barn. Vår klient tok derfor kontakt med oss for bistand i forbindelse med å påklage vedtaket. I klagen […]

Klienten fikk medhold i klagen og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag. NAV mente han ikke var ferdig avklart. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket. NAV vurderte at klager ikke oppfylte vilkåret om at arbeidsevne var nedsatt med minst 50 prosent. Dette medførte ikke riktighet. Sykdommen hans medført at han hadde nedsatt […]

Klienten fikk innvilget rettigheter for ung ufør

Vår klient søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag på søknaden. Han tok kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å påklage vedtaket. NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for å få beregnet arbeidsavklaringspenger etter reglene for unge uføre i folketrygdloven § 11-16, fordi han ikke kunne dokumentere at sykdommen hans […]

Klienten fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag på søknaden. Hun sendte selv inn en klage der hun ba om at vedtaket måtte omgjøres. NAV lokalt fant imidlertid ikke grunnlag for å gjøre om vedtaket, og saken ble sendt videre til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans var enige med NAV lokalt og vår klients klage ble […]

Klient fikk medhold i to klager vedrørende dagpenger

Vår klient hadde søkt om dagpenger, men fikk avslag på søknaden fordi NAV mente at hun hadde krav på lønn fra arbeidsgiver i oppsigelsestiden og at hun således ikke oppfylte vilkårene for dagpenger på søknadstidspunktet. Vår klient mottok ikke lønn fra arbeidsgiver, men NAV skrev videre at dette var gjeldende rett også i tilfeller der […]

Klient fikk innvilget sykepenger

Vår klient hadde søkt om sykepenger, men fikk avslag på søknaden da arbeidsgiver overfor NAV hadde bestridt at det var sykdom som var hovedårsaken til sykefraværet. Med bistand fra Advokatfirmaet Molteberg Nilsen ble vedtaket påklaget, og i den forbindelse ga vi klienten råd om hvilken dokumentasjon som var nødvendig å innhente. Da nødvendig medisinsk dokumentasjon […]

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co