Arbeidsrett

Vi har bred erfaring med saker innen arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Som arbeidstaker kan du ha rett til fri rettshjelp dersom du har blitt sagt opp. Ta kontakt med oss, så vurderer vi om du har krav på gratis advokatbistand i saken din.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistår både privatpersoner og bedrifter med arbeidsrettslige spørsmål. Vi bistår blant annet med følgende:

Eiendomsrett

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistår både private og bedrifter med de fleste problemstillinger som knytter seg til fast eiendom.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå både private og bedrifter med de fleste problemstillinger som knytter seg til fast eiendom, herunder blant annet:

Kjøpsrett

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr bistand i saker om kjøp og salg. Vi kan blant annet bistå med utforming av kjøpekontrakt, reklamasjoner, prisavslag/erstatning/heving, forhandlinger og evt. rettslige prosess.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr juridisk bistand i forbindelse kjøp og salg. Vi har spesialkompetanse på saker vedrørende hester. 

Vi bistår blant annet med følgende:

Kontraktsrett

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr bistand i saker om kjøp og salg. Vi kan blant annet bistå med utforming av kjøpekontrakt, reklamasjoner, prisavslag/erstatning/heving, forhandlinger og evt. rettslige prosess.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr juridisk bistand i forbindelse kjøp og salg. Vi har spesialkompetanse på saker vedrørende hester. 

Vi bistår blant annet med følgende:

Foreldretvist

Dersom foreldre ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, samvær eller foreldreansvar, kan vi bistå med å finne en løsning. Kommer partene ikke til en enighet, så vil saken måtte finne sin løsning for domstolen. Vi har bred erfaring med foreldretvist-saker.

Ved samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Foreldrene må bli enige om hvorvidt barnet skal bo fast hos begge foreldrene, såkalt «delt fast bosted», eller om barnet skal bo fast hos den ene og ha samvær med den andre. I så fall må det avtales hvor mye samvær barnet skal ha med samværsforelderen. Barneloven legger til grunn at alle avgjørelser etter denne loven skal være til «barnets beste». Det er altså barnets beste som hensynstas ved barnefordeling og samværsrett. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistår i rettslige meklinger og i nødvendige rettslige prosesser i denne typen saker.

Samlivsbrudd

Vi bistår jevnlig klienter i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap. Dersom man ønsker å unngå et potensielt konfliktfylt oppgjør, kan det være fornuftig å inngå en samboeravtale som regulerer fordeling av eiendeler ved et evt. samlivsbrudd. Vi kan bistå deg.

Samboeres rettsforhold er ikke lovregulert på samme måte som ektefellers. Når samboerne går fra hverandre beholder hver av samboerne sine egne eiendeler og sin egen gjeld. Ofte vil det ved opphøret av et samboerforhold være vanskelig å klarlegge hvem som eier de enkelte eiendeler.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen anbefaler derfor alle samboere å utforme en samboerkontrakt. Det anbefales også i en del tilfeller at samboerne oppretter testament for å tilgodese hverandre. Hvis samboerne har opprettet samboerkontrakt og testament vil dette ofte forhindre unødig konflikt ved opphør av samboerforhold i live eller ved død.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå både i forbindelse med opprettelse av samboerkontrakt og testament, og i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd.

Skilsmisse

Vi bistår jevnlig klienter både i forbindelse med opprettelse av ektepakter og i forbindelse med oppgjøret etter endt ekteskap. Ta kontakt med oss, så vurderer vi om du har krav på gratis advokatbistand i saken din.

Det kan oppstå en rekke tvister i forbindelse med opphør av et ekteskap. For å unngå tvister rundt formuesforhold kan det utformes avtaler som minimerer risikoen for tvist vedrørende skifteoppgjøret ved ekteskapets opphør. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå med å utforme ektepakter knyttet til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie.

Ved skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Denne typen oppgjør er svært varierende både i forhold til konfliktnivå mellom partene og i forhold til hvor kompliserte oppgjørene er.

Dersom du trenger bistand til å få gjennomført økonomisk oppgjør kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg.

Nabokonflikter

Mange erfarer å komme i konflikt med naboen sin. Vi kan hjelpe til med denne typen konflikter, både når det gjelder å finne kreative løsninger, forhandle med motparten eller ta saken for retten, dersom det blir nødvendig.

I naboforhold kan det lett uenigheter av ulik art. Uenigheten kan for eksempel omhandle trær, gjerder, tomtegrenser eller støy. Hva naboen din har lov til å foreta seg reguleres av grannelova. Hovedregelen som finnes i § 2 i grannelova sier at ingen må gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboeiendommen. Ettersom vilkåret i loven er skjønnsmessig, er det ikke alltid lett å avgjøre hvilke tilfeller som vil være i strid med grannelovens bestemmelser. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistår i forbindelse med alle typer nabotvister, og dersom du har innboforsikring, vil du kunne få dekket store deler av advokatkostnadene gjennom rettshjelpdekningen.

Trygderett

Vi har spesialisert oss på saker som omhandler vedtak fra NAV, og bistår blant annet i saker vedrørende sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd og overgangsstønad. Ta kontakt med oss så hjelper deg med å ta opp kampen mot NAV. Vi undersøker også om du har krav på fri rettshjelp.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har bred erfaring med å bistå klienter i møte med NAV. Vi bistår i alle typer klagesaker mot NAV, herunder saker som omhandler:

Fri rettshjelp

Innenfor en rekke sakstyper vil de som har inntekt og formue under visse grenser har krav på at staten dekker advokatkostnadene. Dette undersøker vi selvfølgelig for våre klienter og innvilger fri rettshjelp i de sakene hvor vilkårene er oppfylte.

Fri rettshjelpsordningen innebærer at staten dekker hele eller deler av utgiftene til advokatbistand. Det er i utgangspunktet kun i visse sakstyper fri rettshjelp kan innvilges. Dette gjelder blant annet i barnevernssaker, saker om det økonomiske oppgjøret etter endt ekteskap eller samboerskap, for leietaker som har blitt sagt opp av utleier, for arbeidstaker som har blitt oppsagt, i foreldretvister og i klagesaker etter folketrygdloven.

I mange tilfeller er den økonomiske situasjonen til søkeren avgjørende for om fri rettshjelp kan innvilges. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000 for enslige, og 369 000 for ektefeller og samboere. Formuesgrensen er på kr 100 000.

Ta kontakt med oss for en vurdering av om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

Rettshjelpsdekning

Dersom du har tegnet en type tingforsikring, som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring, så vil ofte rettshjelpsdekning inngå som en del av denne. Dette innebærer at forsikringen vil kunne dekke store deler av advokatkostnadene.

Dersom du har tegnet en type tingforsikring, som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring, så vil ofte rettshjelpsdekning inngå som en del av denne. For særskilte tingforsikringer som hus/fritidsboligforsikring og bil/båtforsikringer er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes. Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvister som privatperson som dekkes.

Utgangspunktet for å få dekning under en rettshjelpsforsikring er at det må være oppstått en tvist. En tvist foreligger når et krav, som er fremsatt, er bestridt, helt eller delvis. Det er ikke noe krav om skriftlighet, også muntlige avslag medfører tvist, men det er da vanskeligere å dokumentere overfor forsikringsselskapet at tvisten har oppstått. Ved lengre passivitet vil også tvist kunne anses for oppstått.

Forsikringsselskapene dekker normalt advokatkostnader oppad begrenset til tvistens verdi eller opptil kr 100 000. Det betyr at dersom tvisten f.eks. gjelder et erstatningskrav på kr 60 000, så vil man kunne få dekket kostnader begrenset til kr 60 000. Er erstatningskravet f.eks. kr 150 000, så får man dekket kostnader tilsvarende forsikringens maksimale dekning som ofte er kr 100 000.

Vi hjelper alltid våre klienter med å søke om rettshjelpsdekning, dersom saken kan dekkes gjennom forsikring. 

Privat

Bedrift

Menneskene

Kontakt

Aktuelt
Presse
Karriere
Co